top of page

STATUT

 

Statut Polskiego Towarzystwa Muzyki Kameralnej

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1
Stowarzyszenie o nazwie Polskie Towarzystwo Muzyki Kameralnej, zwane dalej Towarzystwem, ma na celu rozwijanie kultury muzycznej, popularyzację w społeczeństwie polskim muzyki poważnej, a w szczególności muzyki kameralnej.
§ 2
Siedzibą władz Towarzystwa jest miasto Warszawa.
§ 3
Towarzystwo działa na podstawie przepisów ustawy "Prawo o Stowarzyszeniach" ( Dz.U z 1989 roku Nr.20 poz.104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
§ 4
Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów może również prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 5
Towarzystwo może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń, należeć do organizacji krajowych i międzynarodowych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§ 6
Towarzystwo opiera swoją działalność na dobrowolnej i nie zarobkowej aktywności ogółu członków oraz etatowej pracy zatrudnionych w nim pracowników. Członek Towarzystwa może być zatrudniony jako jego pracownik.

Rozdział II

Cele i zasady działania Towarzystwa

§ 7
Towarzystwo realizuje cele poprzez:
a. organizowanie i inspirowanie koncertów, festiwali, spotkań muzyków różnych specjalności, seminariów, wykładów, warsztatów i kursów muzycznych,
b. współpracę z twórcami różnych dziedzin sztuki, placówkami oświatowymi, kulturalnymi oraz mediami,
c. tworzenie mecenatu nad nie komercyjnymi zjawiskami kultury,
d. działania integrujące środowisko muzyków z kręgiem miłośników i odbiorców muzyki,
e. utrwalanie produkcji muzycznych na
wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu, ich archiwizacja i rozpowszechnianie oraz współpraca z radiem,
telewizją i firmami fonograficznymi w tym zakresie,
f. organizowanie współpracy międzynarodowej, utrzymywanie kontaktów z towarzystwami muzycznymi i pokrewnymi instytucjami za granicą,
g. organizację wyjazdów na festiwale, koncerty, sympozja i inne imprezy muzyczne,
h. pomoc stypendialną dla wyróżniających się osobowości twórczych,
i. prowadzenie działalności wydawniczej.

§ 8
Dla utrzymania Towarzystwa i uzyskania środków materialnych na cele działalności statutowej Towarzystwo:
a. gromadzi środki finansowe i dobra materialne,
b. przyjmuje darowizny, zapisy i
dotacje,
c. prowadzi działalność gospodarczą, handlową, usługową i wydawniczą.
W zakresie działalności gospodarczej Towarzystwo może wchodzić zgodnie z obowiązującymi przepisami w spółki z innymi podmiotami prawnymi.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9
Członkiem Towarzystwa może być osoba fizyczna lub prawna.
Istnieją następujące formy przynależności do Towarzystwa:
a. członkostwo zwyczajne,
b. członkostwo wspierające,
c. członkostwo honorowe.

§ 10
1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa, zwanym dalej członkiem Towarzystwa, może zostać każda osoba bez względu na jej obywatelstwo i miejsce zamieszkania.
2. Osoba poniżej 16 roku życia może zostać członkiem zwyczajnym Towarzystwa za zgodą przedstawiciela ustawowego.
3. Warunkiem uzyskania członkostwa zwyczajnego jest:
a. złożenie pisemnej deklaracji,
b. uiszczenie wpisowego.
c. uchwała Zarządu Towarzystwa o wpisie na listę członków zwyczajnych Towarzystwa.

§ 11
1. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne oraz podmioty prawa, organizacje i instytucje nie mające osobowości prawnej, które świadczą pomoc materialną na rzecz Towarzystwa.
2. Warunkiem przystąpienia do Towarzystwa członka wspierającego jest złożenie deklaracji oraz przekazanie zdeklarowanych środków materialnych na rzecz Towarzystwa.
3. Członek wspierający nie będący osobą fizyczną działa w Towarzystwie za pośrednictwem swojego przedstawiciela.

§ 12
1. Członkiem honorowym Towarzystwa może zostać osoba fizyczna, która położyła wybitne zasługi w rozwoju Towarzystwa lub której działalność jest odzwierciedleniem idei Towarzystwa.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Towarzystwa na wniosek Zarządu. Pozbawienie tej godności następuje w tym samym trybie.
3. Członkowie honorowi są zwolnieni od opłacania składek członkowskich.

§ 13
1. Członkowie Towarzystwa mają prawo:
a. uczestniczyć we wszystkich działaniach Towarzystwa
b. korzystać z pomocy oraz możliwości, które stwarza Towarzystwo,
c. udziału w Walnych Zgromadzeniach,
d. do czynnego i biernego prawa wyborczego do Władz Towarzystwa.
2. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje wyłącznie członkowi zwyczajnemu i honorowemu, pod warunkiem ukończenia 16 roku życia.

§ 14
1. Do obowiązków członków Towarzystwa należy :
a. popieranie i czynne realizowanie celów Towarzystwa.
b. przestrzeganie przepisów niniejszego statutu i uchwał władz Towarzystwa,
c. regularne opłacanie składek członkowskich,
2. Obowiązek określony w ust. 1 c) nie dotyczy członków honorowych i wspierających.

§ 15
Członkostwo w Towarzystwie wygasa na skutek:
a. rezygnacji z członkostwa złożonej na piśmie,
b. wykluczenia przez Zarząd, podjętego zwykłą większością głosów za zaleganie ze składkami członkowskimi przez dwa okresy,
c. wykluczenia przez Zarząd, podjętego zwykłą większością głosów za czyn niehonorowy lub działanie na szkodę Towarzystwa.
d. śmierci członka.

§ 16
Od decyzji o nie przyjęciu do Towarzystwa lub wykluczeniu z niego oraz wszelkich innych decyzji Zarządu, Komisji Rewizyjnej przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zgromadzenia. Winno ono być złożone na piśmie w terminie 14 dni od doręczenia zainteresowanemu dotyczącej go decyzji.

§ 17
Wysokość wpisowego i składek członkowskich oraz terminy ich płatności ustala corocznie Walne Zgromadzenie Towarzystwa.

Rozdział IV

Władze Towarzystwa

§ 18
Władzami Towarzystwa są:
1. Walne Zgromadzenie.
2. Zarząd.
3. Komisja Rewizyjna.

§ 19
1. Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata, co może zostać skrócone Uchwałą Walnego Zgromadzenia. 2. Pierwsza kadencja władz Towarzystwa trwa 3 lata.
§ 20
O ile postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków tych władz. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

§ 21
W przypadku konieczności uzupełnienia składu Zarządu, Komisji Rewizyjnej można dokonać wyborów uzupełniających. Wyborów uzupełniających dokonuje Walne Zgromadzenie.

1. WALNE ZGROMADZENIE
§ 22
Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Towarzystwa.

§ 23
1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Towarzystwa nie rzadziej, niż co rok.
2. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie z własnej inicjatywy, o czym zawiadamia członków na piśmie lub poprzez odpowiednie ogłoszenie nie później niż na 14 dni przed wyznaczonym terminem z podaniem czasu, miejsca i porządku obrad.
4. Zarząd zwołuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na żądanie Komisji Rewizyjnej lub 1/3 ogólnej liczby członków Towarzystwa, złożone na piśmie.

§ 24
W posiedzeniu Walnego Zgromadzenia biorą udział członkowie Towarzystwa. Zarząd może zaprosić także inne osoby, którym przysługuje prawo zabierania głosu. Członkom wspierającym przysługuje głos doradczy, a także prawo zgłaszania wniosków.

§ 25
Walne Zgromadzenie jest władne podejmować uchwały w pierwszym terminie przy obecności przynajmniej połowy jego członków uprawnionych do głosowania oraz w drugim terminie, pół godziny później, bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania.

§ 26
1. W głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu biorą udział członkowie Towarzystwa powyżej 16 roku życia.
2. Uchwały na Walnym Zgromadzeniu zapadają zwykłą większością głosów uprawnionych do głosowania z wyjątkiem:
a. wniosków o zmianie statutu, kiedy potrzebne jest większość 2/3 głosujących,
b. wniosków o rozwiązanie Towarzystwa, do uchwalenia którego potrzebne jest podanie tego punktu obrad w zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu oraz większość 3/4 głosujących.

§ 27
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a. zatwierdzanie sprawozdań za rok ubiegły i zamierzeń na rok następny,
b. ustalanie ilości osób w Zarządzie, Komisji Rewizyjnej Rozdział oraz wybór tych władz,
c. nadawanie godności członków honorowych,
d. rozpatrywanie skarg na czynności Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz odwołań od decyzji tychże władz,
e. zmiana statutu,
f. uchwalenie wysokości wpisowego i składki członkowskiej,
g. rozwiązanie i likwidacja Towarzystwa.


§ 28
Wybory członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej są jawne lub tajne w zależności od uchwały podjętej w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Do ważności wyborów potrzebna jest bezwzględna większość głosów tj. więcej niż połowa oddanych przy głosowaniu.
Do władz Towarzystwa wchodzą członkowie, którzy w wyborach otrzymali największą ilość głosów.


2. ZARZĄD
§ 29
Organem wykonawczym Towarzystwa jest Zarząd składający się z 3 członków i wybrany przez Walne Zgromadzenie na okres trzech lat.

§ 30
1. 1. Zarząd Towarzystwa składa się z: - prezesa, - wiceprezesa, - skarbnika Większość w Zarządzie muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
2. Większość w Zarządzie muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

§ 31
Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie prezesa, wiceprezesa i skarbnika.

§ 32
Zarząd może w przypadku zmniejszenia się jego składu w trakcie kadencji powołać osoby pełniące obowiązki członków Zarządu do czasu wyborów uzupełniających dokonanych przez Walne Zgromadzenie.

§ 33
Do zakresu działalności Zarządu należy:
a. przyjmowanie do Towarzystwa i wykluczanie z niego członków,
b. prowadzenie ewidencji członków oraz załatwianie wszelkiej korespondencji,
c. zarządzanie majątkiem Towarzystwa,
d. sporządzanie sprawozdań i budżetów,
e. zwoływanie Walnych Zgromadzeń,
f. wykonywanie uchwał Walnych Zgromadzeń,
g. załatwianie innych spraw, które ze względu na ich wagę i charakter powinien wykonać Zarząd.

§ 34
Zarząd Towarzystwa ma prawo:
a. nabywać i zbywać majątek ruchomy na rzecz Towarzystwa oraz zawierać wszelkiego rodzaju umowy i podejmować zobowiązania,
b. przyjmować w imieniu i na rzecz Towarzystwa wszelkie wpłaty, ofiary, darowizny, legaty, zapisy itp. od członków Towarzystwa, od osób innych i instytucji,
c. powoływać komisje do poszczególnych spraw i zagadnień,
d. utworzyć Biuro Towarzystwa i zatrudnić pracowników etatowych.

§ 35
Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes Zarządu, co najmniej raz na sześć miesięcy. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.

§ 36
Korespondencję Towarzystwa podpisuje prezes lub osoby przez niego upoważnione, a dokumenty dotyczące zobowiązań majątkowych - dwaj członkowie Zarządu, w tym prezes lub wiceprezes.

3. KOMISJA REWIZYJNA
§ 37
Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego oraz sekretarza.

§ 38
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. badanie całokształtu gospodarki finansowej i pracy Zarządu,
b. składanie sprawozdań na Walnych Zgromadzeniach Towarzystwa oraz stawianie wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

 

Rozdział V

Majątek Towarzystwa
§ 39
1. Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości oraz środki pieniężne.
2. Majątek Towarzystwa powstaje z:
a. wpisowego i składek członkowskich,
b. darowizn, spadków, zapisów, dotacji,
c. odsetek zdeponowanych w banku funduszy oraz papierów wartościowych,
d. wpływów z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
3. Majątek Towarzystwa służy realizacji celów statutowych, a jego członkowie mogą z niego korzystać jedynie zgodnie ze statutem Towarzystwa.

Rozdział VI

Postanowienia Końcowe
§ 40
Rozwiązanie Towarzystwa może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia zwołanego w tym celu, większością 3/4 ważnie oddanych głosów.

§ 41
Walne Zgromadzenie, które podjęło uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa powołuje Komisję Likwidacyjną.

§ 42
O przeznaczeniu majątku Towarzystwa w przypadku jego rozwiązania decyduje Walne Zgromadzenie lub powołana przezeń Komisja Likwidacyjna.

Warszawa, 28 grudnia 2017

bottom of page